C C C C A+ A A- X

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

  Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Административен съд – Добрич. Искането за достъп до информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

  Условията и редът за предоставяне на обществена информация в Административен съд – Добрич са регламентирани в публикуваните на сайта Вътрешни правила за достъп до обществена информация, утвърдени от административния ръководител на съда.

Устни запитвания

  При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

Писмени заявления

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на Административен съд - Добрич:

  1. Лично, в работно време от 9.00 до 17.00 часа в регистратурата на съдебното деловодство на Административен съд – Добрич, находящ се на бул. „Трети март“ № 5.
  2. По пощата на адрес: гр. Добрич, бул. „Трети март“ № 5
  3. На електронна поща: asdobrich@mail.bg, като не се изисква електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

За да бъде разгледано, направеното заявление следва да съдържа следната информация:

  1. трите имена или наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя във формата, посочена от заявителя, която може да бъде:

  а/ преглед на информацията – оригинал или копие чрез публичен общодостъпен регистър;

  б/ устна справка;

  в/ копия на материален носител;

  г/ копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

  При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в АдмС-Добрич.

  Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по банков път или чрез ПОС-терминално устройство, находящо се в съдебното деловодство на съда,

 

по бюджетната сметка на Административен съд – Добрич:

IBAN: BG19 BPBI 7938 3198 4986 01

BIC код на банката: BPBIBGSF

Банка: Юробанк и Еф Джи България

 

Прил. 1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Прил. 2 ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАПИТВАНЕ

Прил. 3 ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Прил. 4 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ

Прил. 5 ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ЗДОИ ЗА 2023г.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация