C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 2 ОТ 1997 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ, БР. 69 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2004 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

А. Такси, събирани от съдилищата 

 

 

 
 

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на таксата

проста (лв.)

пропорционална (%)
1
2
3
4
 
А. Такси, събирани от съдилищата
 
 
 
2б.
 

(нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

 
 

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, коитоне са търговци

 
 
10

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица -търговци по смисъла на Търговския закон

 
 
50

в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.

 
 
19

а) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост

 
5
 

б) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) препис от документи,

 
 
2
 
а ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по
 
 
1

в) (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) фотокопие отдокументи - за всяка страница

 
0,10

а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

0,07

 


 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация