C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

А. Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

 

 

 

1.

 По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

 

 

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци

         10

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон

         50

в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.

 

2.

За издаване на:

а) удостоверение

           5

б) заверен препис от документи – 2 лева, а ако преписът е повече

от 1 страница, за всяка следваща по 1 лев.

           2

 в) копия на документи – за всяка страница по 0,10 лева, а ако са повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лева.

 

Б. Държавни такси, дължими по реда на Административнопроцесуалния  кодекс

 

1.

Съгласно чл. 204а от АПК в производствата по обезщетение се внася проста държавна такса в размер, определен с тарифата, приета от Министерския съвет.

Посочените в т. В

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Съгласно чл. 227а от АПК таксите в касационното производство са определени както следва:

а) за гражданите, едноличните търговци, държавните и общински органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

 

70

б) за организациите

370

 

в) Когато има определяем материален интерес по делото, ДТ по чл.227а от АПК не се дължат, а се дължи такса, определена като процент от интереса

- за гражданите, едноличните търговци, организациите, държавните и общински органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги

 

 

0,8% от материалния интерес, но не повече от 1 700 лева, а в случаите на материален интерес над  10 милиона лева – таксата е в размер 4 500 лева

Независимо дали има определяем материален интерес или не,  ДТ при касационно обжалване по дела за пенсионно, здравно, соц. осигуряване и подпомагане:

 

 

- за гражданите и едноличните търговци

30

 

-  и за организациите, държавните и общински органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги

200

 

 В касационното производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания таксите по чл. 227а от АПК не се прилагат.

 

 

           -

 

3.

За производство, образувано по частна жалба (чл. 235а АПК) и за производство по отмяна на влезли в сила съдебни актове (чл. 242а АПК), се събира такса, както следва:

 а)  от граждани, държавни и общински органи  

 

 

 

30

 

 

б) от организации                                          

150

 

 

Не се дължи такса от граждани за частна жалба по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане и по искане за отмяна по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане.

----------------------------------------------------------------------------------

 т.7 от §1 от ДР на АПК - дела по пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане са и производствата, които се разглеждат по Закона за семейните помощи за деца, Закона за хора с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

 

 

 

В. Тарифа за държавните такси, които се събират по реда на Гражданския процесуален кодекс

 

По искове за обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди се събира такса, както следва:

 

а) от граждани, еднолични търговци и

юридически лица с нестопанска цел

                                                                         

10

 

 

б) от юридически лица, без посочените по б. а)          

25

 

Г. Държавни такси, които се събират от съдилищата по реда на чл.27, ал.6 от Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.):

 

 

1.

а) При оспорването на индивидуални административни актове Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, се събира пропорционална държавна такса в размер 0,8 % от материалния интерес, но не повече от 1 700 лв. (хиляда и седемстотин лева), а в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. (десет милиона лева) – таксата е в размер 4 500 (четири хиляди и петстотин) лв. 

б) За производства по частни жалби пред ВАС и за производства по глава десета, раздел четвърти от АПК „Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт“ се събира пропорционална такса в размер на 10 % от дължимата такса по буква „а“, но не по-малко от 100 лв. (сто лева).

в) За производства по глава дванадесета „Касационно производство“ от АПК се събира половината от дължимата такса по буква „а“, но не по-малко от 100 лв. (сто лева).  

Заб. ДВ бр.94 от 29.11.2019 г. - чл. 27,ал. 7 от ЗУСЕСИФ е отменена – отмененият текст е „Бюджетните организации по смисъла на §1,т.5 от ДР на Закона за публичните финанси се освобождават от заплащане на ДТ“.

Д. Държавни такси по реда на ДОПК

 

1.

 

За делата по реда на глава “Съдебно обжалване на ревизионен акт“ съгласно чл. 161 ал. 4 от ДОПК    

Държавната такса за касационно обжалване се определя по реда на АПК върху определяем материален интерес в размер на установеното с Ревизионния акт/АУЗ публично вземане.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация