C C C C A+ A A- X

Представяне

 

 

 

  Административен съд Добрич действа от 01.03.2007г., и разглежда дела, образувани по жалби срещу административни актове, издадени от държавни и административни органи или органи на местната власт и местното самоуправление. Разглежда и дела, образувани по предявени искове по Административно-процесуалния кодекс. Действа като първа инстанция при разглеждането на жалби срещу административни актове и искови молби и като втора инстанция при жалби срещу решения на районен съд. Висшестояща инстанция по подсъдност на делата е Върховен административен съд.

 

На административен съд са подведомствени всички дела по искания за:

Издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;

Обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс;

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на
администрацията;

Защита срещу незаконно принудително изпълнение;

Обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;

Обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

Обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;

Установяване неистинността на административни актове по този кодекс.

 

Всеки може да предяви иск, за да установи съществуването или несъществуването на едно административно право или правоотношение, когато има интерес от това и не разполага с друг ред за защита.

Не подлежат на съдебно обжалване административните актове, с които непосредствено се осъществяват външната политика, отбраната и сигурността на страната, освен ако в закон е предвидено друго.

 

На административен съд са подведомствени дела по актове по:

Закон за водите

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти - по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС

Закон за гражданската регистрация

Закон за горите

Закон за данък върху добавената стойност

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за движението по пътищата

Закон за достъп до обществена информация

Закон за държавния архивен фонд

Закон за държавния служител

Закон за здравето

Закон за здравното осигуряване

Закон за интеграция на хората с увреждания

Закон за кадастъра и имотния регистър

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закон за кредитните институции

Закон за лечебните заведения

Закон за марките и географските означения

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Закон за местните данъци и такси

Закон за местните избори

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за министерството на вътрешните работи

Закон за митниците

Закон за насръчаване на заетостта

Закон за общинската собственост

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

Закон за отбраната и въоръжените сили на република България

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Закон за патентите

Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Закон за приватизационните фондове

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Закон за социалното подпомагане

Закон за търговския регистър

Закон за убежището и бежанците

Закон за управление на отпадъците

Закон за устройство на територията

Закон за физическото възпитание и спорта

Закон за хазарта

Закон за частната охранителна дейност

Закон за чужденците в република България

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Кодекс за застраховането

Кодекс за социално осигуряване

Кодекс на труда /само по чл.405/

Правилник за дейността на спасителните центрове Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на Закона за митниците и други

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация