C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Председателят на Административен съд - Добрич осъществява общо организационно и административно ръководство на съда, като:

 1. Представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт;
 2. Организира работата на съдиите;
 3. Съвместно със своя заместник предлага на Общото събрание разпределението на съдиите по състави.
 4. Свиква и ръководи Общото събрание на съда.
 5. Председателства съдебните състави, при спазване на принципа на случайния подбор при разпределението на делата.
 6. Назначава и освобождава от длъжност служителите на съда и организира работата на отделните служби.
 7. Свиква съдиите от Административен съд – Добрич за обсъждане на годишния доклад и исканията за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления.
 8. Одобрява щатното разписание на администрацията на съда след обсъждането му от Общото събрание на съда.
 9. Организира публикуването на актовете на съда на страницата на Административен съд – Добрич в интернет при спазване на изискванията за защита на личните данни.
 10. Изготвя годишен доклад за дейността на съда и до края на месец февруари го предоставя на председателя на ВАС за включване в годишния доклад.
 11. В края на всяко шестмесечие предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции.
 12. Публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на Административен съд – Добрич в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на ВАС.
 13. Предоставя информация, справки и статистически данни в електронна форма по образци и срокове, утвърдени от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието.
 14. В съответствие с приетите Правила от Общото събрание определя натовареността на председателя на съда, неговия заместник и на съдиите от съда, които са натоварени с осъществяването на организационни функции, както и в случай на предписание на здравните органи.
 15. Разпорежданията на председателя и утвърдените от него Правила за организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

Красимира Иванова

Председател

(058) 624024

Любомир Генов

Заместник-председател

Деловодство

Деловодство

(058) 622611

Съдебен администратор

Съдебен администратор

(058) 622688

Административен секретар

Административен секретар

0884 500432

Счетоводство

Главен счетоводител

(058) 588333

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация